ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು

 1. _______________
  _______________
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. discard, en:discard
 2. remit, remit
 3. forsake, en:forsake

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು

 1. ತೊತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ