ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೂತು ಮಾಡು

  1. ರಂಧ್ರ ಕೊರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ