ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಬುವೆಡೆ

  1. ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು,ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಇರುವ ಎಡೆ (ಸ್ಥಾನ)
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ