ತುಂಡು ಸೀಳಿಕೆ

  1. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡು
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ