ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುಂಡು ಸೀಳಿಕೆ

  1. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡು
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ