ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ತುಂಡು ಸೀಳಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ