ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುಬಲಕ

  1. ತಿರುಗುಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ
    ತಿರುಗುಬಲಕವನ್ನು ಇಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಣಿಗೆಯ ಕಸುವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಗುವುದು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಹೋರಿಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿರುಗುಬಲಕ