ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿರುಗುಬಲ

  1. ವಸ್ತುವಿನ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಲ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ತಿರುಗುಬಲ