ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಿಕ್ಕಲಿನ

  1. ಐಲುಪೈಲಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ