ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಐಲುಪೈಲಾದ

  1. ತಿಕ್ಕಲಿನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ