ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

  1. (ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು)ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ