ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

  1. (ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು)ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ