ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು

ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು

  1. (ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು)ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ