ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಂಚಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು

  1. (ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು)ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ