ತಡೆ ತಡೆದು ಮಾತನಾಡು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಡೆ ತಡೆದು ಮಾತನಾಡು

  1. ಮುಡುಕು,ತಡವರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ