ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಟ್ಟಾರಿಸು

  1. ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ