ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಟ್ಟಾರಿಸು

  1. ___________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ