ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಲಾಡಿಸು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ