ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೋಪಾನ ಮಾಡು

  1. ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸು,ಕಾಪಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ