ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ)ಕೂಟಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ