ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ)ಕೂಟಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ