ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ)ಕೂಟಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ