ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟಗೊಳ್ಳು

  1. (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ)ಜೊತೆಗೊಂಡಿರು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ