ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಟಗೊಳ್ಳು

  1. (ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ)ಜೊತೆಗೊಂಡಿರು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ