ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜೀವಸ್ವರೂಪಿ

  1. ಸಾಕಾರರೂಪ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ