ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕಾರರೂಪ

  1. (ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಗುಣದ)ಮೂರ್ತರೂಪ,ಜೀವಂತರೂಪ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ