ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯಫಲ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯಫಲ

  1. ದೈವ,ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ