ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚೆಂಡುಹಿಡಿ

  1. (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ)ತಡೆ,ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ