ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು

  1. (ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ) ಚೆಂಡುಹಿಡಿ,ತಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ