ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊ

  1. (ಮುಂದಿನದರ ಬಗ್ಗೆ)ಆಲೋಚಿಸು,ಚಿಂತಿಸು,ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ