ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ

  1. (ಮುಂದಿನದರ ಬಗ್ಗೆ)ಆಲೋಚಿಸು,ಚಿಂತಿಸು,ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ