ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಲಾವಣೆಯಾಗು

  1. ನಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ