ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

  1. ಚಾಂದ್ರಮಾನ,ಚಂದ್ರನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ