ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಂಚಲವಾಗು

  1. ಪರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ