ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. (ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು)ನಿರ್ದೇಶಿಸು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ