ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. (ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು)ನಿರ್ದೇಶಿಸು
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೊತ್ತುಮಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ