ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆರೆ ಹಾಕು

  1. ರೇಖೆ ಎಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ