ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿಮಾಡು

  1. (ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ)ಸಿಕ್ಕಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರಿಮಾಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ