ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಿಟ್ಟಿಸು

  1. ಪಡೆ,ಗಳಿಸು
    ಆತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಹಣ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಿಟ್ಟಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ