ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಳಿದೂಡುಕ

  1. ಬಿಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹೊರಬರುವ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಾಳಿದೂಡುಕದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿ, ಬಿಣಿಗೆಗೆ ಒಳಬರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವಂಥದು.
    ಒಳಬರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಿಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಸುವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. turbo charger en:turbo charger
 
ಗಾಳಿದೂಡುಕ
 
ಗಾಳಿದೂಡುಕ