ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾರುಂಗೆಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ