ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾರುಂಗೆಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ