ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖಡ್ಗವಿದ್ಯೆ

  1. ಕತ್ತಿವರಸೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ