ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕತ್ತಿವರಸೆ

  1. ಖಡ್ಗವಿದ್ಯೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ