ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ

  1. ಗೆಯ್ತ, ಗೆಯ್ಮೆ, ಎಸಕ
    ಆತನ ಇವತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿತ್ತು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ