ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ

  1. ಗೆಯ್ತ, ಗೆಯ್ಮೆ, ಎಸಕ
    ಆತನ ಇವತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿತ್ತು.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಲ್ಲಣಿಗೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ