ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರ್ವುವಡೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ