ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರ್ವಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ