ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರ್ಬುವಡೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ