ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರ್ಬುವಡೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ