ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಬ್ಬಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ