ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ
    ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. ಆಕಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ