ಕೊಂಕಿರುವುದು

  1. ಮುಡುಕು,ಬಾಗಿರುವುದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ