ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯ

  1. ಮಾಟ,ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: