ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಂಡಕಾರು

  1. ಸಿಟ್ಟಾಗು,ದ್ವೇಷಿಸು
    ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಕಾರತಾ ಇರತಾನೆ.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಂಡಕಾರು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ