ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಂಡಕಾರು

  1. ಸಿಟ್ಟಾಗು,ದ್ವೇಷಿಸು
    ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಕಾರತಾ ಇರತಾನೆ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಂಡಕಾರು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ