ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದ್ವೇಷಿಸು

  1. ವೈರತಾಳು,ಹಗೆ ಸಾಧಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ