ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೃತ್ರಿಮವಾದುದು

  1. ಮುಸಿ,ಹುಸಿ,ಹುಸಿಯಾದುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ