ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ

ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ

  1. ಅನಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ