ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ