ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಳ್ಳಿರ್

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ