ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರಿಸು

  1. ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ