ಕುಂದು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಂದು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ

  1. ದೋಷಯುಕ್ತ,ದೋಷಪೂರಿತ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ